Politica de confidentialitate

Informare privind managementul de date cu caracter personal

Scopul prezentei informări este stabilirea principiilor adoptate de Profishop Kft. (în cele ce urmează: „operator de date cu caracter personal”) legate de activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal, deasemenea legate de furnizarea unor informaţii clare, inteligibile celor vizaţi.

Managementul datelor cu caracter personal.  Prelucrarea datelor cu caracter personal se desfăşoară în conformitate cu Legea CXII/2011 privind dreptul la informaţie şi libertatea informaţiei (în cele ce urmează: „Infotv.”), precum şi respectând dreptul persoanelor fizice la protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  Se respectă totodată prevederile Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal, emis de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene cu nr. 679/2016 (în cele ce urmează GDPR) prin care s-a abrogat Regulamentul 95/46/EK

 1. Termeni

1.1 „date cu caracter personal”: înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect prin referire la un element de identificare cum ar fi: nume,  număr de identificare, date de localizare, identificator online sau prin una sau mai multe date specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

1.2 „prelucrare”: înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, concertarea sau conexarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

1.3 „operator”: care singur sau împreună cu alţii stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

1.4 „persoană împuternicită de operator”: înseamnă o persoană care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

1.5 „destinatar”: înseamnă acea persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau alt organism căruia îi sunt divulgate datele cu caracter personal. O astfel de instituţie este de exemplu Direcţia Generală a FinanţeIor Publice, faţă de care Operatorul are obligaţia legală de a furniza date.  

 1. Denumirea, datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal  

Profishop Korlátolt Felelősségű Társaság

Sediul: 4030 Debrecen Rigó utca 4/b

Cod unic de inregistrare: 09-09- 031304

Cod fiscal: 27288454-2-09

E-mail: hello@magictool.ro

Telefon: +36-1-323-77-21

Pagină web: www.magictool.ro

 1. Activităţi de prelucrare a datelor cu caracter personal

3.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal legată de comerţul online

Scopul efectuării operaţiunilor cu date cu caracter personal este transmiterea şi onorarea comenzii cumpărătorului.  Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru încheierea şi onorarea contractului încheiat cu persoana vizată. (GDPR art. 6. Alin. (1) punctul b).

Date cu caracter personal

Scopul operaţiunilor

Cod fiscal (în cazul persoanelor fizice autorizate)

Necesar pentru emiterea facturii

 Numele de familie

 identificare, necesară pentru onorarea comenzii

 Prenumele

 identificare, necesară pentru onorarea comenzii

 Adresa de E-mail

 Necesară pentru înregistrare, menţineres legăturii, confirmarea comenzii

 Parolî

 identificare, necesară pentru înregistrare

 Număr de telefon

 menţinerea legăturii

 Adresa de livrare

 necesară pentru onorarea comenzii

 Adresa de facturare

 Necesară pentru emiterea facturii

 Datele cumpărării

 necesare pentru onorarea comenzii

Datele legate de comandă sunt păstrate pe o perioadă de 5 ani de la onorarea comenzii, după care acestea se şterg, în conformitate cu prevederile §.6:22. din Legea V./2013 – Cod civil (termen general de prescriere).

Contul utilizatorului şi datele acestuia sunt păstrate de Operator până la primirea solicitării de ştergere. Operatorul şterge contul utilizatorului la cererea acestuia – după o identificare corespunzătoare. Ştergerea contului nu afectează operaţiunile cu date cu caracter personal legate de comenzile anterioare.

Modificarea datelor contului utilizatorului se efectuează la cererea utilizatorului formulată conform pct. 7 al Informării sau utilizatorul poate efectua el însuşi modificările pe pagina web, după accesarea contului.

3.2 Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de facturare

Vă informăm că Operatorul păstrează datele cu caracter personal necesare emiterii facturii (nume, adresă de facturare) pe o perioadă de 8 ani de la onorarea comenzii, în conformitate cu prevederile §.169. Cod Fiscal.  

În cazul viramentului bancar, Operatorul operează cu numărul contului bancar al cumpărătorului doar pentru confirmarea onorării, în cadrul serviciului de internetbanking.  

3.3 Transmiterea buletinului informativ

Operatorul nu trimite cumpărătorului buletin informativ.

3.4 HelpDesk

Scopul operaţiunilor este menţinerea legăturii pe cale electronică cu clienţii, furnizarea de informaţii legate de produse, onorarea solicitărilor de sprijin. Temeiul legal al operaţiunilor este acordul persoanei vizate (GDPR art. 6. Aln. (1) punctul a).

Datele care se prelucrează: nume, număr de telefon, adresa de e-mail, conţinutul mesajului.  

Datele sunt păstrate pe o perioadă de 30 de zile de la rezolvarea cererii, apoi acestea sunt şterse. Nu se transmit date către terţe persoane.

3.4.1 Managementul reclamaţiilor

Datele cu caracter personal din reclamaţiile consumatorilor transmise pe HelpDesk sau prin e-mail sunt păstrate de Operator pe o perioadă de 5 ani, în conformitate cu prevederile alin. 17/A (5)-(7) din Legea CLV/1997 (Legea protecţiei consumatorului).

 1. Care sunt Operatorii cu care colaborăm?

Operatorul cooperează cu următorii operatori, care îi furnizează diverse servicii:

4.1 Managementul paginii web şi hosting

UNAS Online Kft.

Sediul: 9400 Sopron Kőszegi út 14.

 1. Transmiterea datelor

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. sunt transmise – doar în scopul onorării comenzii şi doar în măsura strict necesară – următorilor parteneri (destinatari):

Livrarea coletelor

Urgent Cargus S.A.

Sediul: Magurele, str. Atomistilor nr. 99 - 115, corp C1, jud. Ilfov, Romania

Nr. de înmatriculare : J23/344/2013

Cod fiscal: RO3541906

 1. Cookie

Acestea sunt file-uri mici cu text, care ajung pe calculatorul sau pe dispozitivul mobil al utilizatorului de pe paginile web. Profishop Kft. utilizează astfel de file-uri, cu ajutorul lor colectează date legate de utilizarea paginii. Astfel se obţin în mod anonim informaţii statistice privind numărul vizitatorilor site-ului.

Furnizorul de Cookie-s: Google Analytics

Puteţi să refuzaţi file-urile cookie sau le puteţi şterge ulterior, dacă consideraţi că este nevoie. Modul de ştergere îl găsiţi în „Help” din meniu.

 1. Drepturile persoanelor vizate legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul asigură toate drepturile utilizatorului prevăzute de legislaţia în materie. Cererile sunt soluţionate în cel mai scurt termen de către Operator, care informează solicitantul despre rezolvarea favorabilă sau nefavorabilă a cererii în termen de cel mult o lună de la primirea solicitării. În caz justificat acest termen se poate prelungi cu încă două luni, fapt despre care Operatorul informează solicitantul.

În conformitate cu GDPR, persoanele vizate au următoarele drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal:

7.1  Persoana vizată poate solicita să fie informată dacă datele sale cu caracter personal sunt prelucrate de Operator, în caz afirmativ trebuie să fie asigurat accesul său la acestea.

Informaţiile pot fi solicitate oricând, dar pentru ca cererea să fie rezolvată, Persoana vizată trebuie să se identifice, pentru acest motiv este recomandată folosirea datelor de contact furnizate cu ocazia cumpărării sau înregistrării.  

7.2 Persoana vizată poate solicita rectificarea sau modificarea datelor sale cu caracter personal prelucrate de Operator.

7.3 Persoana vizată poate solicita ştergerea datelor sale cu caracter personal prelucrate de Operator

Refuzul cererii de ştergere (ex. pentru obligativitatea păstrării prevăzută de lege) trebuie de fiecare dată comunicată Persoanei vizate de către Operator, specificând şi motivul refuzului.

După ştergerea datelor cu caracter personal la solicitare, acele date ulterior nu pot fi recuperate.

7.4 La cererea Persoanei vizate Operatorul restricţionează operaţiunile, dacă:

 1. a) Persoana vizată contestă exactitatea datelor, în acest caz restricţionarea durează pe perioada în care Persoana vizată are posibilitatea să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;;
 2. b) prelucrarea este ilegală şi Persoana vizată nu este de acord cu ştergerea datelor, solicitând restricţionarea utilizării lor;
 3. c) Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal, dar Persoana vizată are nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau
 4. d) Persoana vizată a făcut opoziţie faţă de operarea din motive legale sau de interes public ale Operatorului; în acest caz restricţionarea se aplică pe perioada în care se constată dacă motivele întemeiate ale Operatorului primează faţă de motivele Persoanei vizate.

Dacă prelucrarea este restricţionată din motivele de mai sus, datele restricţionate pot fi doar stocate, prelucrarea acestora este permisă doar cu acordul expres al Persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, sau  constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă a altei persoane fizice sau juridice sau din interesul public al vreunui stat membru UE.

7.5 Persoana vizată are dreptul să obţină datele într-un format structurat, care poate fi citit automat, deasemenea are dreptul de a transmite datele altui operator fără a fi obstrucţionată de Operatorul la dispoziţia căruia au fost puse aceste date cu caracter personal, dacă prelucrarea se bazează pe consimţământ sau este necesară pentru executarea unui contract şi prelucrarea se execută în mod automat (dreptul la portabilitate).

7.6 Persoana vizată poate formula opoziţie legat de prelucrarea datelor sale cu caracter personal, dacă prelucrarea se execută în interesul legitim al Operatorului sau al unei terţe persoane.

 1. Validare

8.1 Vă puteţi adresa Operatorului pentru soluţionarea oricărei probleme legate de prelucrarea datelor cu caracter personal la adresa hello@magictool.ro

8.2 Cu orice reclamaţie legată de prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizatorul se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUCUREŞTI
Telefon: +40 31 805 9211
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro;
pagina web: http://www.dataprotection.ro

sau în limba maghiară în mod direct la Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; site: www.naih.hu).

8.3 Utilizatorul se poate adresa deasemenea instanţei în cazul în care îi sunt lezate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

8.4 Ne rezervăm dreptul ca prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal să fie actualizată şi modificată periodic ca modul de prelucrare a datelor cu caracter personal să oglindească modul actual şi să fie în concordanţă cu obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.